Браншов колективен трудов договор

| Прочетено: 1482  |  Фотогалерия

На 11.03.2020 г., Браншова камара на работодателите от “Целулозно-хартиената промишленост”, представлявана от доц. д-р. инж. Красимир Савов – председател, от една страна и представителните синдикални браншови организации на национално равнище: Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост /ФСОГСДП/ към КНСБ, представлявана от инж. Петър Абрашев – председател и Федерация „Лека промишленост” на КТ Подкрепа” /ФЛП на “Подкрепа”/, представлявана от Росица Маринова – председател – от друга страна, за краткост Синдикати, в качеството си на равнопоставени страни, на основание на утвърдените с КТ принципи и условия за колективното трудово договаряне, актове и решения на Министерски съвет и Националния съвет за тристранно сътрудничество, сключиха Браншови колективен трудов договор в сила от 01 април 2020 г.

Фотогалерия