Симпозиум на тема: „Целулоза хартия и опаковки“

Браншовата камара на целулозно-хартиената промишленост и Катедра Целулоза хартия и полиграфия към ХТМУ-София организират симпозиум на тема: „Целулоза хартия и опаковки“ който ще бъде проведен в рамките на националната конференция по химия с организатор Съюз на химиците в България.

 

Актуално

Институт по целулоза и хартия