Възраждане на индустрията в България

На 17 юли 2014 г. в сградата на КНСБ се проведе Кръгла маса на тема "Възраждане на индустрията в България и Секторен анализ: Състояние и бъдещо развитие на бранш Целулозно-хартиена промишленост".

Срещата беше открита от господин Петър Абрашев - председател на ФСОГСДП. Във встъпително слово господин Пламен Димитров - председател на КНСБ, подчерта, че България трябва да стимулира секторите, които могат да са двигатели на растежа. Присъстващите бяха приветствани и от господин Димитър Бранков - зам.-председател на БСК, и от господин Гълъб Донев - директор на Дирекция „Условия на труд, управление при кризи и алтернативна служба" към МТСП.


С кратка презентация господин Красимир Савов - председател на БК на ЦХП, запозна присъстващите със състоянието на целулозно-хартиената промишленост, в т.ч. силните и слабите страни, и перспективите за нейното развитие, а господин Абрашев - със социалните аспекти.


В дискусията взеха участие представители на БК на ЦХП, с активното включване на господин Александер Криклер - изпълнителен директор на Монди Стамболийски ЕАД, ИЦХ АД, КНСБ, ФСОГСДП, БСК, МТСП, ХТМУ и др. Особен акцент беше поставен върху необходимостта от инвестиции в сектора, в т.ч. и в човешки ресурси (респ. привличането и задържането на млади кадри), околната среда, енергийната ефективност, сертифицирането на горите.


Участниците в дискусията са единодушни, че целулозно-хартиеният бранш трябва да е част от гръбнака на икономиката, че развитието на фирмите от отрасъла е свързано с повишаването на тяхната конкурентоспособност, което е постижима цел при обединяване усилията на бизнеса, изпълнителната власт и синдикатите.


Вижте още по темата ...


Актуално

Институт по целулоза и хартия