Браншов колективен трудов договор 2016

Днес, 16.02.2016 г., Браншова камара на работодателите от “Целулозно-хартиената промишленост”, представлявана от доц. д-р. инж. Красимир Савов – председател, от една страна и представителните синдикални браншови организации на национално равнище: Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост /ФСОГСДП/, представлявана от инж. ПЕТЪР АБРАШЕВ – председател и Федерация Лека промишленост на КТ Подкрепа” /ФЛП – “Подкрепа”/, представлявана от РОСИЦА МАРИНОВА – председател – от друга страна, в качеството си на равнопоставени страни, на основание на утвърдените с КТ принципи и условия за колективното трудово договаряне, актове и решения на Министерски съвет и Националния съвет за тристранно сътрудничество, сключиха настоящия Браншов колективен трудов договор за периода 01 април 2016 г. – 31 март 2018 г.


Актуално

Институт по целулоза и хартия